PHP Classes

File: etc/hr.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/hr.txt   Download  
File: etc/hr.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 10,294 bytes
 

Contents

Class file image Download
OP?A DEKLARACIJA O PRAVIMA ?OVJEKA UVOD Budu?i da su priznavanje uro?enog dostojanstva i jednakih i neotu?ivih prava svih ?lanova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu, Budu?i da su nepo?tovanje i preziranje prava ?ovjeka imali za posljedicu akte, koji su grubo vrije?ali savjest ?ovje?anstva i budu?i da je stvaranje svijeta u kojem ?e ljudska bi?a u?ivati slobodu govora i vjerovanja i slobodu od straha i nesta?ice bilo progla?eno kao najvi?a te?nja obi?nih ljudi, Budu?i da je bitno da prava ?ovjeka budu za?ti?ena vladavinom prava, kako ?ovjek ne bi bio primoran da kao za posljednjim sredstvom posegne za pobunom protiv tiranije i ugnjetavanja, Budu?i da je bitno da se unapre?uje razvoj prijateljskih odnosa izme?u naroda; Budu?i da su narodi Ujedinjenih naroda ponovno potvrdili u Povelji svoju vjeru u osnovna prava ?ovjeka , u dostojanstvo i vrijednost ?ovjekove osobe i ravnopravnost mu?karaca i ?ena i budu?i da su odlu?ili unapre?ivati dru?tveni napredak i bolji ?ivotni standard u ?iroj slobodi, Budu?i da su se dr?ave ?lanice obvezale da u suradnji s Ujedinjenim narodima postignu unapre?enje op?eg po?tovanja ?ovjekovih prava i osnovnih sloboda i njihovo odr?avanje, Budu?i da je zajedni?ko razumijevanje tih prava i sloboda od najve?e va?nosti za puno ostvarenje te obveze, OP?A SKUP?TINA progla?ava OVU OP?U DEKLARACIJU O PRAVIMA ?OVJEKA kao zajedni?ko mjerilo postignu?a za sve narode i sve dr?ave radi toga da bi svaki pojedinac i svaki organ dru?tva, imaju?i Deklaraciju stalno na umu, te?ili da u?enjem i odgojem pridonesu po?tovanju tih prava i sloboda i da bi naprednim nacionalnim i me?unarodnim mjerama osigurali njihovo op?e i djelotvorno priznanje i odr?avanje, kako me?u narodima samih dr?ava ?lanica, tako i me?u narodima onih podru?ja koja su pod njihovom sudbeno??u. ?LANAK 1. Sva ljudska bi?a ra?aju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svije??u i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva. ?LANAK 2. Svakome su dostupna sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao ?to su rasa, boja, spol, jezik,vjera,politi?ko ili drugo mi?ljenje, nacionalno ili dru?tveno porijeklo, imovina, ro?enje ili drugi pravni polo?aj. Nadalje, ne smije se ?initi bilo kakva razlika na osnovi politi?kog, pravnog ili me?unarodnog polo?aja zemlje ili podru?ja kojima neka osoba pripada, bilo da je to podru?je neovisno, pod starateljstvom,nesamoupravno, ili da se nalazi ma pod kojima drugim ograni?enjima suverenosti. ?LANAK 3. Svatko ima pravo na ?ivot, slobodu i osobnu sigurnost. ?LANAK 4. Nitko ne smije biti dr?an u ropstvu ili ropskom odnosu; ropstvo i trgovina robljem zabranjuju se u svim svojim oblicima. ?LANAK 5. Nitko ne smije biti podvrgnut mu?enju ili okrutnom,ne?ovje?nom ili poni?avaju?em postupku ili ka?njavanju. ?LANAK 6. Svatko ima pravo da se svagdje pred zakonom priznaje kao osoba. ?LANAK 7. Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo, bez ikakve diskriminacije, na jednaku za?titu zakona. Svi imaju pravo na jednaku za?titu protiv bilo kakve diskrimininacije kojom se kr?i ova Deklaracija i protiv svakog poticanja na takvu diskriminaciju. ?LANAK 8. Svatko ima pravo na djelotvorna pravna sredstva putem nadle?nih nacionalnih sudova zbog djela kojima se kr?e osnovna prava koja mu pripadaju temeljem ustava i zakona. ?LANAK 9. Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom uhi?enju, zatvoru ili izgonu. ?LANAK 10. Svatko ima pravo da ga u punoj jednakosti po?teno i javno saslu?a neovisan i nepristran sud radi utvr?ivanja njegovih prava i obveza i bilo kakve kaznene optu?be protiv njega. ?LANAK 11. 1. Svatko optu?en za kazneno djelo ima pravo da se smatra nevinim dok se na osnovi zakona krivnja ne doka?e na javnoj raspravi na kojoj je imao sva jamstva potrebna za svoju obranu. 2. Nitko se ne smije smatrati krivim za kazneno djelo na osnovi bilo kakvog ?ina ili propusta koji nisu bili kazneno djelo prema nacionalnom ili me?unarodnom pravu u vrijeme kada su bili po?injeni. Isto tako ne smije se izricati te?a kazna od one koja se mogla primijeniti kada je kazneno djelo po?injeno. ?LANAK 12. Nitko ne smije biti izvrgnut samovoljnom mije?anju u svoj privatni ?ivot, obitelj, dom ili dopisivanje, niti napadajima na svoju ?ast i ugled. Svatko ima pravo na za?titu zakona protiv takvog mije?anja ili napada. ?LANAK 13. 1. Svatko ima pravo na slobodu kretanja i stanovanja unutar granica svake dr?ave. 2. Svatko ima pravo napustiti bilo koju zemlju, uklju?uju?i svoju vlastitu, i vratiti se u svoju zemlju. ?LANAK 14. 1. Svatko ima pravo tra?iti i u?ivati u drugim zemljama uto?i?te pred progonima. 2. Na to se pravo ne mo?e pozivati u slu?aju progona koji su izazvani nepoliti?kim zlo?inima ili djelima protivnima ciljevima i na?elima Ujedinjenih naroda. ?LANAK 15. 1. Svatko ima pravo na dr?avljanstvo. 2. Nitko ne smije samovoljno biti li?en svoga dr?avljanstva niti mu se smije odre?i pravo da promijeni svoje dr?avljanstvo. ?LANAK 16. 1. Punoljetni mu?karci i ?ene, bez ikakvih ograni?enja u pogledu rase, dr?avljanstva ili vjere, imaju pravo sklopiti brak i osnovati obitelj. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka, za vrijeme njegova trajanja i prilikom njegova razvoda. 2. Brak se sklapa samo uz slobodan i potpun pristanak onih koji namjeravaju stupiti u brak. 3. Obitelj je prirodna i osnovna dru?tvena jedinica i ima pravo na za?titu dru?tva i dr?ave. ?LANAK 17. 1. Svatko ima pravo da sam posjeduje imovinu, a isto tako da je posjeduje u zajednici s drugima. 2. Nitko ne smije samovoljno biti li?en svoje imovine. ?LANAK 18. Svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere; to pravo uklju?uje slobodu da promijeni svoju vjeru ili vjerovanje i slobodu da, bilo pojedina?no ili zajedno s drugima, javno ili privatno, o?ituje vjeru ili vjerovanje u?enjem, prakti?nim vr?enjem, obredima i odr?avanjem. ?LANAK 19. Svatko ima pravo na slobodu mi?ljenja i izra?avanja; ovo pravo uklju?uje slobodu mi?ljenja, bez tu?eg mije?anja, a isto tako i tra?enje, primanje i priop?avanje obavijesti i ideja bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. ?LANAK 20. 1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udru?ivanja. 2. Nitko ne mo?e biti primoran pripadati nekom udru?enju. ?LANAK 21. 1. Svatko ima pravo sudjelovati u upravi svoje zemlje, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika. 2. Svatko ima pravo na jednak pristup javnim slu?bama u svojoj zemlji. 3. Volja naroda treba da bude osnova dr?avne vlasti; ta se volja mora izra?avati povremenim i slobodnim izborima, uz op?e i jednako pravo glasa, tajnim glasovanjem ili odgovaraju?im postupcima slobodnog glasovanja. ?LANAK 22. Svatko, kao ?lan dru?tva, ima pravo na socijalno osiguranje i pravo ostvarivati gospodarska, socijalna i kulturna prava potrebna za svoje dostojanstvo i za razvoj svoje osobnosti putem dr?avne pomo?i i me?unarodne suradnje, a u skladu s organizacijom i sredstvima svake dr?ave. ?LANAK 23. 1. Svatko ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravi?ne i povoljne uvjete rada i na za?titu od nezaposlenosti. 2. Svatko bez razlike ima pravo na jednaku pla?u za jednaki rad. 3. Svatko tko radi ima pravo na pravi?nu i povoljnu pla?u koja njemu i njegovoj obitelji osigurava ?ovjeka dostojni opstanak i koja se, po potrebi, dopunjuje drugim sredstvima socijalne za?tite. 4. Svatko ima pravo radi za?tite svojih interesa osnivati sindikate i stupati u njih. ?LANAK 24. Svatko ima pravo na odmor i dokolicu, uklju?uju?i razumno ograni?enje radnih sati i periodi?ne pla?ene dopuste. ?LANAK 25. 1. Svatko ima pravo na ?ivotni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uklju?uju?i hranu, odje?u, stan i lije?ni?ku njegu, te potrebne socijalne usluge, kao i pravo na osiguranje u slu?aju nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovi?tva, starosti ili drugog pomanjkanja sredstava za ?ivot u prilikama koje su izvan njegove mo?i. 2. Majka i dijete imaju pravo na posebnu skrb i pomo?. Sva djeca, ro?ena bilo u braku ili izvan njega, moraju u?ivati istu socijalnu za?titu. ?LANAK 26. 1. Svatko ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje mora biti besplatno, bar u osnovnim i ni?im stupnjevima. Osnovno obrazovanje mora biti obvezatno. Tehni?ko i stru?no obrazovanje mora biti op?enito pristupa?no,a vi?e obrazovanje tako?er mora biti pristupa?no svima na osnovi sposobnosti. 2. Obrazovanje mora biti usmjereno punom razvitku ljudske osobe i na u?vr??enje po?tovanja ?ovjekovih prava i osnovnih sloboda. Ono mora unapre?ivati razumijevanje, sno?ljivost i prijateljstvo me?u svim narodima , rasnim i vjerskim skupinama i mora unapre?ivati djelatnost Ujedinjenih naroda na odr?anju mira. 3. Roditelji imaju prvenstveno pravo birati vrstu obrazovanja za svoju djecu. ?LANAK 27. 1. Svatko ima pravo slobodno sudjelovati u kulturnom ?ivotu zajednice, u?ivati u umjetnosti i sudjelovati u znanstvenom napretku i u njegovim koristima. 2. Svatko ima pravo na za?titu moralnih i materijalnih interesa koji proistje?u od ma kojeg znanstvenog, knji?evnog ili umjetni?kog djela kojemu je autor. ?LANAK 28. Svatko ima pravo na dru?tveni i me?unarodni poredak u kojem prava i slobode navedeni u ovoj Deklaraciji mogu biti potpuno ostvareni. ?LANAK 29. 1. Svatko ima obveze prema zajednici iz koje je jedino mogu?e slobodno i puno razvijanje njegove osobnosti. 2. U izvr?avanju svojih prava i sloboda svatko mora biti podvrgnut samo ograni?enjima odre?enima zakonom isklju?ivo radi osiguranja du?nog priznanja i po?tovanja prava i sloboda drugih i radi zadovoljenja pravi?nih zahtjeva morala, javnog poretka i op?eg blagostanja u demokratskom dru?tvu. 3. Ta prava i slobode ni u kojem se slu?aju ne mogu primjenjivati protivno ciljevima i na?elima Ujedinjenih naroda. ?LANAK 30. Ni?ta se u ovoj Deklaraciji ne mo?e tuma?iti kao pravo ma koje dr?ave, skupine ili osobe da sudjeluje bilo u kojoj djelatnosti ili da ?ini bilo kakvu radnju usmjerenu uni?tenju bilo kojih ovdje navedenih prava i sloboda.