PHP Classes

File: etc/ig.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/ig.txt   Download  
File: etc/ig.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 12,547 bytes
 

Contents

Class file image Download
NKUWUWAP?TA ?WA NILE BANYERE IKIKE MMAD? NWEGAS?R? Okwu mmalite Ebe ? b? na ngh?ta ugwu ekere uwa na ikike nha anya a p?gh? ?nap? mmad? nke dir? onye ? b?la bi n'?wa b? nt?ala nke inwere onwe, ikpe nkw?m?t? na udo n'el? ?wa. Ebe nleghara anya na nleli ikike mmadu nwegas?r? emeela ka e nwee akparamagwa enweghi uche nke gbawara obi mmad? nile, a b?akwa ?b?b?a ?wa ebe ndi mmad? ga?enwejup?ta ohere ikwu okwu na inwe nkwenye nakwa nlihap? n'?j? na ?k?, ab?r? ihe a mara n'okwa d? ka olile anya kachas? ibe ya nke mmad? nk?t?. Ebe ? d? mkpa, ma ? b?r? na a ch?ghi ikwanye mmad? ka o were oke nnupu isi sogide och?ch? aka ike na mmegbu d? ka ihe ikpeaz? ? p?r? ime, na a ga?echedo ikike mmad? nwegas?r? site n'usoro iwu. Ebe ? d? mkpa ?kwalite ?ganihu mmek?r?ta enyi na enyi n'etiti mba na ibe ya. Ebe ndi otu jik?tara mba ?wa nile b? United Nations, n'ime Chata b? akw?kw? nyere ha ike kwup?takwara ?z? okwukwe ha n'ikike nt?ala mmad? nwegas?r?, n'ugwu na uru nke mmad?, ya na nha anya ikike ndi d?r? nwoke na nwany?, were nweekwa njikere ?kwalite ?ganihu obodo na ezi obibi nd? nke ndi mmad? nweere onwe ha. Ebe mba ndi n? n'otu a eweputala onwe ha maka inweta, site na njik? aka ha na United Nations, nkwalite ns?p?r? n'?wa nile na idebe iwu gbasara ikike na ohere nt?ala mmad? nwegas?r?. Ebe ngh?ta onye ? b?la banyere ikike na ohere ndi a kachas? d?r? mkpa maka imejup?ta nkwek?r?ta nke a. UGBU A ZI ?gbak? ozuzu a bu General Assembly Na?akwado Nkuwuwap?ta Uwa Nile nke a banyere Ikike Maad? Nwegas?r? ka ? b?r? ihe ngosi ?ganihu nke ndi mmad? nile na mba nile, nke b? na onye ? b?la nakwa ngalaba ? b?la nke obodo b? Nkwuwap?ta a n'obi, ga?agbasi mb? ike, site na nkuzi na ?z?z?, ?kwalite ns?p?r? maka ikike na ohere ndi a, ma sitekwa n'at?mat?gas? nke mba na nke jikoro mba na mba na?aga n'ihu ime ka a ghtachaa ma debechaa ha n'?wa nile ma n'ime mba ndi n? n'otu a makwa n'ime mba ndi ?z? n? n'okpuru ?ch?ch? ha. Nkeji edemede 1. A m?r? mmad? nile n'ohere nakwa nha anya ugwu na ikike. E nyere ha uche na mm?? ime ihe ziri ezi nke na ha kwesiri ?kpaso ibe ha agwa n'obi nwanne na nwanne. Nkeji edemede 2 Onye ? b?la tozuru iwe ikike na ohere nile e wep?tara na Nkwuwap?ta nke a , n'enweghi ?kpa oke ? b?la d? ka nke agb?r?; ?cha akp?kp? ah?, ?b? nwoke ma ? b? nwany?, as?s?, okpukpe chi, echiche banyere ?ch?ch? ma ? b? ihe ?z?, obodo ma ? b? ? n'obodo ak?, ?n?d? ?m?m? ma ? b? ?n?d? ?z?. Oz?kwa, a gagh? enwe ?kpa oke gbadoro ?kw? n'?n?d? ?ch?ch?, nlek?ta ma ? b? mmek?r?ta mba na mba, nke obodo ma ? b? oke ala onye n? na ya, n'agbanyeghi ma ebe ah? o nwe onwe ya, ? n? na nlek?ta anya, ? n? n'okpuru ?ch?ch? ?z? ma o nwere ihe ?z? gbochiri ya inwe ntozu oke d? ka mba. Nkeji edemede 3 Onye ? b?la nwere ikike inwe nd?, ohere na nchedo nke onwe ya. Nkeji edemede 4 ? d?gh? onye a ga?ejigide n'?n?du ohu ma ? b? odib? a ga?amachi ?kpa ma ? b? ire ohu n'?d? ? b?la. Nkeji edemede 5 ? d?gh? onye a ga?akwagide n'oke ntaramah?h?, ma ? b? na mmeso omume na ntaramah?h? obi ?j??, obi tara mmiri ma ? b? nke naz?ewetu ugwu mmad?. Nkeji edemede 6 Onye ? b?la nwere ikike nkwanyere ugwu d? ka mmad? ebe ? b?la n'usoro iwu. Nkeji edemede 7 Mad? nile ha otu n'usoro iwu, tozukwa oke n'enweghi ?kpa oke ? b?la inweta nchedo nha anya n'usoro iwu. Mad? nile tozukwara oke nchedo nha anya megide ?d? ?kpa oke ? b?la mebiri Nkwuwap?ta nke a ma megidekwa ikwanye mmad? ? b?la n'?d? ikpa oke a. Nkeji edemede 8 Onye ? b?la nwere ikike ikpe mmezi ga?enwe nkawado ?ha na eze nke ndi ?l? ikpe tozuru etozu nke obodo ma e nwee omume ndi megidere ikike nt?ala nke e nyegas?r? ya site n'usoro ?ch?ch? ma ?b? iwu. Nkeji edemede 9 ? d?gh? onye a ga?akwagide na njide n'efu, mkp?chi ma ? b? nch?p? n'obodo ya. Nkeji edemede 10 Onye ? b?la nwere ntozu oke nha anya ?ch? ikpe ziri ezi n'ihu ?ha nke ?l? ikpe nwere onwe ya ma kw?r?kwa n'ezi okwu, na mkepebi ikike ndi o nwegas?r? na ihe ndi o tosiri ime nakwa ebubo imebi iwu ? b?la e boro ya. Nkeji edemede11 1. Onye ? b?la e boro ebubo ida iwu nwere ntaramah?h? tosiri ka e kwenye na o nweghi ?ta tutu a ch?p?ta na ?ta d?r? ya n'usoro iwu, n'ikpe e kpere n'ihu ?ha, ebe e nyere ya ohere nile d? mkpa maka iji zara ?n? ya. 2. ? d?gh? onye a ga?ama ikpe ?da iwu ? b?la nwere ntaramah?h? maka ihe o mere ma ? b? ihe ? hap?r? ime nke n'ab?gh? ?da iwu nwere ntaramah?h? n'oge e mere ya, ma ? b? n'usoro iwu obodo ma ? b? nke di, n'etiti mba na mba. N'otu aka ah?, a gagh? enye mmad? ntaramah?h? kar?ri nke a na?enye n'oge a dara iwu ah? nwere ntaramah?h?. Nkeji edemede12 ? d?gh? onye a ga?akwagide na nnyonye anya ezighi ezi n'ihe ??c?ghi ka ?ha mara, ezinulo ya, ?l? ya ma ? b? nzik?r?ta ozi ya, ma ? bukwa na mbuso agha megide ugwu na ezi aha ya. Onye ? b?la newere ikike ?ch? nchedo iwu megide nnyonye anya ma ? b? mbuso agha nd? a. Nkeji edemede 13 1. Onye ? b?la nwere ikike ohere ngaghar? na nke obibi n'ime oke ala nke Steti ? b?la. 2. Onye ? b?la nwere ikike ?hap? ala ? b?la, tiyere ala nke ya, ma nweekwa ikike il?ghachi n'ala ya. Nkeji edemede 14 1. Onye ? b?la nwere ikike ?ch? ma nwetakwa n'ala ?z? gasi ebe mgbanah? mkpagbu. 2. A gagh? akp?ku ikike a n'ihe gbasara agbamakw?kw? sitere ezie na mmebi iwu n'ab?gh? nke nd?r?nd?r? ?ch?ch? ma ? b? omume megidere ebumnuche na usoro nke United Nations. Nkeji edemede 15 1. Onye ? b?la nwere ikike ?b? nwa af? n'ala ya. 2. ? d?gh? onye a ga?esi n'uz? na?edoghi anya nap? ?b?b? nwa af? ya ma ? b? nap? ikike ?gbanwe ala ? nwa af? na ya. Nkeji edemede 16 1. ?m? nwoke na ?m? nwany? toruru ogo, n'enweghi ihe njigide ? b?la site n'agb?r?, ?b?b? nwa af? ma ? b? okpukpere chi, nwere iki ?l? nwunye ma ? b? di nakwa ?malite ezi na ?l? nwere ikike nha anya n'ihe gbasara ?l?l? di na nwunye, obibi di na nwunye na mgbasa ya. 2. ?l?l? di na nwunye ga?ab?r?r? ma e nwere nkwek?r?ta si n'obi zuru oke nke ndi ch?r? ilu onwe ha. 3. Ezi na ?l? b? nkeji nta?ala site n'okike nke ndi n? n'obodo ? b?la; n'ihi ya, o kwesiri inwe nchedo ndi obodo na nke Steti. Nkeji edemede 17 1. Onye ? b?la nwere ikike inwe ihe nke aka ya ma ? b? ya na ndi ?z? inwek?r?ta ihe. 2. ? d?gh? onye a ga?esi n'?z? na?edoghi any nap? ihe o nwere. Nkeji edemede18 Onye ? b?la nwere ikike echiche, mm?? na okpukpere chi mas?r? ya; ikike a gbakwunyere ohere ?gbanwe okpukpere chi ma ? b? nkwenye ya, na ohere nke s?s? ya ma ? b? ya na ndi ?z? nwere n'?gb? ?ha ma ? b? na nzuzo, igosiwap?ta okpukpere chi ma ? b? nkwenye ya site na nkuzi, omume, ofufe na ndebe iwu. Nkeji edemede19 Onye ? b?la nwere ohere uche aka ya na nkwup?ta uche ya: ikike a gbakwunyere ohere ?kw?do n'echiche n'enweghi nnyonye anya na nke ?ch?, ?nata na ?gbasa ozi na echiche site n'?z? ? b?la n'agbanyeghi oke ala. Nkeji edemede 20 1. Onye ? b?la nwere ikike iji aka ya soro n'?gbak? na otu. 2. ? d?gh? onye a da?amanye isoro n'otu ? b?la. Nkeji edemede 21 1. Onye ? b?la nwere ikike iso n'ochichi obodo ya, n'onwe ya ma ? b? site na ndi nn?chite anya a h?p?tara n'enweghi mmanye. 2. Onye ? b?la nwere ike nha anya inwete ?r? obodo na ala ya. 3. Uche ?ha na eze ga?ab? ihe mgbakwas? ukwu nke ike ?ch?ch? obodo; A ga?egosip?ta uche nke a site n'ezi nt?li aka a ga na?eme kwa mgbe nke onye ? b?la nwere ikike nha anya iso mee n'?z? nzuzo ma ? b? n'?z? ndi ?z? ga?enyekwa ya ohere ?t?liri onye mas?r? ya aka. Nkeji edemede 22 Onye ? b?lan,n'?n?d? ya di ka onye obodo, nwere ikike inweta nchedo obodo ma tozukwa oke inweta, site n'agbamd? obodo ya na enyemaka mba ndi ?z? d? ka nhazi na ak? na ?ba Steti ? b?la siri d?, ikike sitere n'ak? na ?ba, ?n?d? n'obodo na omenala, b? ikike ndi d? oke mkpa m? ugwu ya na ohere ntozu oke ya d? ka mmad?. Nkeji edemede 23 1. Onye ? b?la nwere ikike ?r? ?r?, iji aka ya h?r? ?r? ? ga?aru, in? n'?n?d? ?r? ndi ruuru ya ma d?kwa mma, na inweta nchedo site n'?n?d? enweghi?r?. 2. Onye ? b?la, n'enweghi ?kpa oke ? b?la, nwere ikike ?nata ?gw? nha anya kwesiri ?r? ya. 3. Onye ? b?la na?ar? ?r? nwere ikike ?nata akw?m?gw? ruuru ya ma d?kwa mma nke ga?eme ka ya na ezi na ?l? ya nwee obidi nd? kwesiri ugwu mmad?, nke a gbakwunyere, ma ? d? mkpa, ihe ndi ?z? e ji echedo nd? n'obodo. 4. Onye ? b?la nwere ikike ?malite na ibanye n'otu ndi ?r? maka nchedo ihe ndi gbasara ya. Nkeji edemede 24 Onye ? b?la nwere ikike ezumike na oge ezumike, tinyere mkpebi doro anya nke oge ?r? ya na oge ezumike n'af? nke ?kw? ?gw? ga?esokwa. Nkeji edemede 25 1. Onye ? b?la nwere ikike ?n? n'obibi nd? tosiri etosi maka ah? ike na ?d?mma nke ya na nke ezi na ulo ya tinyere nri, uwe, ebe obibi na nlek?ta ah? ike na enyemaka di iche iche nke obodo, ya na ikike inwe nlek?ta obodo n'?n?d? enweghi ?r?, ?r?a, nkwar?, isi mkpe, nka ma ? b? ?n?d? ezughi oke ?z?nke ? na?ap?ghi igbochite. 2. ?n?d? nne na nke nwata kwesiri inwe mkpachap?r? anya na enyemaka p?r? iche. ?m?aka nile, ma a m?r? ha n'al?mdi na nwuye ma a m?ghi, ga?enwe otu ?d? nchedo obodo a. Nkeji edemede 26 1. Onye ? b?la nwere ikike inweta ?z?z?. ?z?z? ga?ab? n'efu, ? kacha n'oge mmalite b?kwa oge nt?ala ya. ?z?z? ?m?ntak?r? ga?ab? manye. ?z?z? nka na ?z? na nke ?r? aka ga?ad? maka onye ? b?la ch?r? ha; ?z?zu d? elu ga?erukwa onye ? b?la aka n'usoro onye jiri tozuo maka ya. 2. ?z?zu ka a ga?eji sogide nkwalite ntozu oke nke mmad? na kwadosi ike nke ns?p?r? maka ikike na ohere nt?ala mmad? nwegasiri. ? ga?akwalite ngh?ta, ndidi na adimnamma n'etiti mba, agb?r? ma ? b? otu okpukpere chi nile, ma kwalitekwa emereme nile nke United Nations na?eme ka udo d?r?. 3. Nne na nna nwere ikike izizi ?h?r? ?d? oz?z? a ga?enye ?m? ha. Nkeji edemede 27 1. Onye ? b?la nwere ikike iji aka ya soro n'emume ?d?nala nke obodo, iri uru nke mm?ta nka nakwa iketa oke n'?ganihu na uru nke mm?ta sayensi. 2. Onye ? b?la nwere ikike nchedo uru ndi a h?r? anya na ndi a h?gh? anya sitere na mmep?ta nke sayensi, edemede ma ? b? nka, nke e si n'aka ya nweta. Nkeji edemede 28 Onye ? b?la tozuru oke inwe nbazi ime obodo na nke jik?tara mba na ibe ya, nke ga?ekwe ka ikike na ohere ndi e gosip?tara na Nkuwuwaputa a zuo ezuo. Nkeji edemede 29 1. Onye ? b?la nwere ?r? ndi o tosiri ?r?r? obodo ya b? nan? ebe ntozu oke mmad? nke ? ch?r? ga?esi p?ta. 2. Na ngosip?ta ikike na ohere ndi o nwegas?r?, onye ? b?la ga?enwe nrube isi nye s?s? mmachi ndi sitere n'usoro iwu a mara iji mee ka e nweta ezi ngh?ta na ns?p?r? ikike na ohere ndi ?z? nwegas?r? na iji nweta ezi ihe mgnakwas? ?kw? maka ezi mkparamagwa, ndebe iwu ?ha na ?d? mma mmad? nile n? n'obodo onye kwuo uche?ya. 3. A gagh? egosip?ta ikike na ohere ndi a n'?z? ? b?la ha ga?esi megide ebumnuche na usoro iwu nke United Nations. Nkeji edemede 30 Onweghi ihe n? na Nkuwuwap?ta nke a a ga?akowa d? ka ihe nyere Steti, otu ma ? b? mmad? ? b?la ikike ? b?la itinye aka na emereme ? b?la ma ? b? ime omume ? b?la iji mebi ikike na ohere ? b?la ndi a k?wap?tara n'ebe a.